Upravit stránku

1. Všeobecná ustanovenia 

 • Tento reklamačný poriadok bol zostavený v súlade s ustanoveniami zákona č 40/1964 Zb.Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, upravuje spôsob a základné podmienkyreklamácie vád tovaru a uplatnenie nárokov zo záruky.
 • Reklamačný poriadok sa vzťahuje na reklamácie vád tovaru, ktoré je v záručnej dobe.
 • Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o kúpe tovaru medzi predávajúcim akupujúcim.

2. Základné pojmy

 • Reklamácie - je uplatnenie práva kupujúceho na vady tovaru, ktoré je urobené kupujúcim voči predávajúcemu osobne, písomne​​, alebo e-mailom na formulári (na stiahnutie nawww.killich.cz) a obsahuje identifikáciu kupujúceho, tovar, popis vady a jej prejavov. 
 • Záručný list -je listina vystavená predávajúcim, ktorá obsahuje zákonom stanovenéminimálne náležitosti a stanovuje konkrétne podmienky a rozsah záruky za tovar.
 • Kupujúci - je subjekt, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.
 • Predávajúci je Killich s.r.o., Americká 215, Liberec.
 • Tovar – je zakúpený materiál zo sortimentu firmy Killich s.r.o.
 • Internetový obchod - je internetový obchod na http://eshop.killich.sk

3. Rozsah záruky

Záruka sa vzťahuje na:

 • vady tovaru, ktoré sa prejavia po prevzatí tovaru kupujúcim počas záručnej doby.
 • chybná dodávka tovaru = iný počet kusov, iný druh, alebo iný sortiment.

4. Neplatnosť reklamácie

 • Pokiaľ nebola chyba reklamovaná v záručnej dobe.
 • Pri telefonickom objednaní tovaru.
 • V prípade, že je reklamovaný iný počet kusov, iný druh, alebo iný sortiment po uplynutí viac ako tridsiatich kalendárnych dní od prevzatia zákazky.
 • Pri svojvoľných zmenách pôvodných údajov vykonaných kupujúcim v záručnom, alebododacom liste.
 • Pri neodbornej inštalácii, opravách, úpravách alebo iných neodborných zásahoch.
 • Pri užívaní, obsluhu a zaobchádzanie s tovarom v rozpore s účelom jeho použitia.
 • Porušením ochranných nálepiek či pečatí, pokiaľ nimi výrobca tovaru opatril.
 • Poškodením tovaru pôsobením živlov.
 • Vrátenie tovaru nie je reklamácia - storno poplatok je 25% z ceny + DPH vrátenej zákazky.
 • Na výkresovej diely sa reklamácia nevzťahuje.

5. Záručná doba

 • Konkrétna dĺžka záručnej doby zodpovedá vždy najmenej minimálnej dĺžke záručnej dobypodľa Občianskeho zákonníka, prípadne osobitných právnych predpisov.
 • Záručná doba začína prevzatím tovaru kupujúcim.
 • Do záručnej doby sa nepočíta doba od začiatku reklamácie tovaru až do doby, kedy je kupujúcipovinný po skončení záručnej opravy tovar prevziať.
 • Ak dôjde k výmene tovaru za nový, začína plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

6. Nároky zo záruky

Kupujúcemu v prípade oprávnenej reklamácie náleží nároky zo záruky vyplývajúce z Občianskehozákonníka, príp. ďalších právnych predpisov.

Kupujúci má právo na:
 • bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na výmenuchybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, a nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnejzmluvy
 • výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy ak ide o vadu neodstrániteľnúbrániace riadnemu užívaniu tovaru
 • výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy ak ide o vady odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy ak ide o iné vadyneodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci

7. Prevzatie tovaru

 • Prevzatím tovaru sa rozumie podpísanie dodacieho listu, alebo doručenky prepravnej spoločnosti, pošty.
 • Zákazník preberá od prepravnej služby alebo pošty len zásielky bez viditeľného poškodenia. Vprípade viditeľného poškodenia zásielky je povinný spísať s dopravcom reklamačný protokol.Ak po rozbalení zásielky zistí, že obsah bol prepravou poškodený, upozorní bezodkladne - dojedného pracovného dňa - písomne ​​či telefonicky predajcu.

8. Dôvody reklamácie

Pri reklamáciách tovaru sa Killich s.r.o. riadia platnými právnymi predpismi na ochranuspotrebiteľov a to keď:

 • tovar je poškodený, alebo nefunkčný
 • tovaru došel nekompletný
 • je dodaný iný tovar, ako bol objednaný (došlo k zámene zásielok atp.)
 • Při objednávce více zboží s různou dodací lhůtou, může být zásilka rozdělena – tuto skutečnost nelze reklamovat.

9. Postup a miesto uplatnenia reklamácie

 • Tovar na reklamáciu je nutné doručiť s formulárom "Reklamačný protokol" ktorý je k dispozíciina http://www.killich.sk  Tento formulár je možné odovzdať osobne, zaslať poštou, alebo e-mailom na všetky adresy uvedené na internete.
 • Miestom pre uplatnenie reklamácie je Killich s.r.o. Americká 215, Liberec
 • Dopravu reklamovaného tovaru hradí kupujúci, v prípade uznania oprávnenosti reklamáciemôže požiadať o úhradu nákladov vzniknutých dopravou reklamovaného tovaru. Reklamovaný tovar zašleme späť na naše náklady.
 • Neoprávnená reklamácia nebude podľa § 625 Občianskeho zákonníka prijatá.
 • Tovar zasielaný na reklamáciu alebo vrátenie nemožno zaslať na dobierku.
 • Predávajúci je povinný vybaviť reklamačné konanie do 30-tich dní od prevzatia tovaru odkupujúceho. Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru osobne u predávajúceho, je povinný si tovar (i neoprávnená reklamácia) tiež osobne prevziať, ak nie je v reklamačnom protokoleuvedené inak; reklamácie je ukončená v deň, keď je tovar (i neoprávnená reklamácia)pripravený v mieste uplatnenia reklamácie k vydanie a odovzdanie kupujúcemu. Ak kupujúci tovar k reklamácii zašle, bude mu reklamovaný tovar tiež zaslané (i neoprávnená reklamácia),ak nie je v reklamačnom protokole uvedené inak, reklamácia je vybavená v deň, keď je tovar(i neoprávnená reklamácia) pridelené v doprave na adresu kupujúceho uvedenú v reklamácii .
 • Kupujúci je povinný s predávajúcim pri vybavení reklamácie spolupracovať, najmä je povinnýpo vybavení reklamácie tovar prevziať.
 • O priebehu a výsledku reklamácie je spísaný reklamačný protokol, ktorý je po ukončení konania odovzdaný kupujúcemu.

10. Záver

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 6.1. 2011.

Nahoru