Upravit stránku

1. Všeobecná ustanovenia 

 • Tento reklamačný poriadok bol zostavený v súlade s ustanoveniami zákona č 40/1964 Zb.Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, upravuje spôsob a základné podmienkyreklamácie vád tovaru a uplatnenie nárokov zo záruky.
 • Reklamačný poriadok sa vzťahuje na reklamácie vád tovaru, ktoré je v záručnej dobe.
 • Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o kúpe tovaru medzi predávajúcim akupujúcim.

2. Základné pojmy

 • Reklamácie - je uplatnenie práva kupujúceho na vady tovaru, ktoré je urobené kupujúcim voči predávajúcemu osobne, písomne​​, alebo e-mailom na formulári (na stiahnutie nawww.killich.cz) a obsahuje identifikáciu kupujúceho, tovar, popis vady a jej prejavov. 
 • Záručný list -je listina vystavená predávajúcim, ktorá obsahuje zákonom stanovenéminimálne náležitosti a stanovuje konkrétne podmienky a rozsah záruky za tovar.
 • Kupujúci - je subjekt, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.
 • Predávajúci je Killich s.r.o., Americká 215, Liberec.
 • Tovar – je zakúpený materiál zo sortimentu firmy Killich s.r.o.
 • Internetový obchod - je internetový obchod na http://eshop.killich.sk

3. Rozsah záruky

Záruka sa vzťahuje na:

 • vady tovaru, ktoré sa prejavia po prevzatí tovaru kupujúcim počas záručnej doby.
 • chybná dodávka tovaru = iný počet kusov, iný druh, alebo iný sortiment.

4. Neplatnosť reklamácie

 • Pokiaľ nebola chyba reklamovaná v záručnej dobe.
 • Pri telefonickom objednaní tovaru.
 • V prípade, že je reklamovaný iný počet kusov, iný druh, alebo iný sortiment po uplynutí viac ako tridsiatich kalendárnych dní od prevzatia zákazky.
 • Pri svojvoľných zmenách pôvodných údajov vykonaných kupujúcim v záručnom, alebododacom liste.
 • Pri neodbornej inštalácii, opravách, úpravách alebo iných neodborných zásahoch.
 • Pri užívaní, obsluhu a zaobchádzanie s tovarom v rozpore s účelom jeho použitia.
 • Porušením ochranných nálepiek či pečatí, pokiaľ nimi výrobca tovaru opatril.
 • Poškodením tovaru pôsobením živlov.
 • Vrátenie tovaru nie je reklamácia - storno poplatok je 25% z ceny + DPH vrátenej zákazky.
 • Na výkresovej diely sa reklamácia nevzťahuje.

5. Záručná doba

 • Konkrétna dĺžka záručnej doby zodpovedá vždy najmenej minimálnej dĺžke záručnej dobypodľa Občianskeho zákonníka, prípadne osobitných právnych predpisov.
 • Záručná doba začína prevzatím tovaru kupujúcim.
 • Do záručnej doby sa nepočíta doba od začiatku reklamácie tovaru až do doby, kedy je kupujúcipovinný po skončení záručnej opravy tovar prevziať.
 • Ak dôjde k výmene tovaru za nový, začína plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

6. Nároky zo záruky

Kupujúcemu v prípade oprávnenej reklamácie náleží nároky zo záruky vyplývajúce z Občianskehozákonníka, príp. ďalších právnych predpisov.

Kupujúci má právo na:
 • bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na výmenuchybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, a nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnejzmluvy
 • výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy ak ide o vadu neodstrániteľnúbrániace riadnemu užívaniu tovaru
 • výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy ak ide o vady odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy ak ide o iné vadyneodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci

7. Prevzatie tovaru

 • Prevzatím tovaru sa rozumie podpísanie dodacieho listu, alebo doručenky prepravnej spoločnosti, pošty.
 • Zákazník preberá od prepravnej služby alebo pošty len zásielky bez viditeľného poškodenia. Vprípade viditeľného poškodenia zásielky je povinný spísať s dopravcom reklamačný protokol.Ak po rozbalení zásielky zistí, že obsah bol prepravou poškodený, upozorní bezodkladne - dojedného pracovného dňa - písomne ​​či telefonicky predajcu.

8. Dôvody reklamácie

Pri reklamáciách tovaru sa Killich s.r.o. riadia platnými právnymi predpismi na ochranuspotrebiteľov a to keď:

 • tovar je poškodený, alebo nefunkčný
 • tovaru došel nekompletný
 • je dodaný iný tovar, ako bol objednaný (došlo k zámene zásielok atp.)
 • Při objednávce více zboží s různou dodací lhůtou, může být zásilka rozdělena – tuto skutečnost nelze reklamovat.

9. Postup a miesto uplatnenia reklamácie

 • Tovar na reklamáciu je nutné doručiť s formulárom "Reklamačný protokol" ktorý je k dispozíciina http://www.killich.sk  Tento formulár je možné odovzdať osobne, zaslať poštou, alebo e-mailom na všetky adresy uvedené na internete.
 • Miestom pre uplatnenie reklamácie je Killich s.r.o. Americká 215, Liberec
 • Dopravu reklamovaného tovaru hradí kupujúci, v prípade uznania oprávnenosti reklamáciemôže požiadať o úhradu nákladov vzniknutých dopravou reklamovaného tovaru. Reklamovaný tovar zašleme späť na naše náklady.
 • Neoprávnená reklamácia nebude podľa § 625 Občianskeho zákonníka prijatá.
 • Tovar zasielaný na reklamáciu alebo vrátenie nemožno zaslať na dobierku.
 • Predávajúci je povinný vybaviť reklamačné konanie do 30-tich dní od prevzatia tovaru odkupujúceho. Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru osobne u predávajúceho, je povinný si tovar (i neoprávnená reklamácia) tiež osobne prevziať, ak nie je v reklamačnom protokoleuvedené inak; reklamácie je ukončená v deň, keď je tovar (i neoprávnená reklamácia)pripravený v mieste uplatnenia reklamácie k vydanie a odovzdanie kupujúcemu. Ak kupujúci tovar k reklamácii zašle, bude mu reklamovaný tovar tiež zaslané (i neoprávnená reklamácia),ak nie je v reklamačnom protokole uvedené inak, reklamácia je vybavená v deň, keď je tovar(i neoprávnená reklamácia) pridelené v doprave na adresu kupujúceho uvedenú v reklamácii .
 • Kupujúci je povinný s predávajúcim pri vybavení reklamácie spolupracovať, najmä je povinnýpo vybavení reklamácie tovar prevziať.
 • O priebehu a výsledku reklamácie je spísaný reklamačný protokol, ktorý je po ukončení konania odovzdaný kupujúcemu.

10. Záver

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 6.1. 2011.

Nahoru

Tento web využíva cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Viac informácií

Nastavenie cookies

Vaše súkromie je dôležité. Môžete si vybrať z nastavenia cookies nižšie. Viac informácií