Upravit stránku

1. Obecná ustanovení

 • Tento reklamační řád byl sestaven v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky.
 • Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době.
 • Reklamační řád je nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží mezi prodávajícím a kupujícím.

2. Základní pojmy

 • Reklamace - je uplatnění práva kupujícího na vady zboží, které je učiněno kupujícím vůči prodávajícímu osobně, písemně, nebo e-mailem na formuláři (ke stažení na www.killich.cz) a obsahuje identifikaci kupujícího, zboží, popis vady a jejích projevů.
 • Záruční list -je listina vystavená prodávajícím, která obsahuje zákonem stanovené minimální náležitosti a stanovuje konkrétní podmínky a rozsah záruky za zboží.
 • Kupující - je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.
 • Prodávající je Killich s.r.o., Americká 215, Liberec.
 • Zboží – je zakoupený materiál ze sortimentu firmy Killich s.r.o.
 • Internetový obchod - je internetový obchod na http://eshop.killich.cz.

3. Rozsah záruky

Záruka se vztahuje na:

 • vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím během záruční doby.
 • chybná dodávka zboží = jiný počet kusů, jiný druh, nebo jiný sortiment.

4. Neplatnost reklamace

 • Pokud nebyla vada reklamována v záruční době.
 • Při telefonickém objednání zboží.
 • V případě, že je reklamován jiný počet kusů, jiný druh, nebo jiný sortiment po uplynutí více než třiceti kalendářních dnů od převzetí zakázky.
 • Při svévolných změnách původních údajů provedených kupujícím v záručním, nebo dodacím listě.
 • Při neodborné instalaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích.
 • Při užívání, obsluze a zacházení se zbožím v rozporu s účelem jeho použití.
 • Porušením ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce zboží opatřil.
 • Poškozením zboží působením živlů.
 • Vrácení zboží není reklamace – storno poplatek je 25% z ceny + DPH vrácené zakázky.
 • Na výkresové díly se reklamace nevztahuje.

5. Záruční doba

 • Konkrétní délka záruční doby odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční doby dle občanského zákoníku, případně zvláštních právních předpisů.
 • Záruční doba začíná převzetím zboží kupujícím.
 • Do záruční doby se nepočítá doba od začátku reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít.
 • Dojde-li k výměně zboží za nové, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží

6. Nároky ze záruky

Kupujícímu v případě oprávněné reklamace náleží nároky ze záruky vyplývající z občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů.

Kupující má právo na:

 • bezplatné, řádné a včasné odstranění vady jde-li o vadu odstranitelnou, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží
 • výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží
 • přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci

7. Převzetí zboží

 • Převzetím zboží se rozumí podepsání dodacího listu, nebo doručenky přepravní společnosti, pošty.
 • Zákazník přebírá od přepravní služby či pošty jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky je povinen sepsat s dopravcem reklamační protokol. Pokud po rozbalení zásilky zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, upozorní neprodleně - do jednoho pracovního dne - písemně či telefonicky prodejce.

8. Důvody reklamace

Při reklamacích zboží se Killich s.r.o. řídí platnými právními předpisy na ochranu spotřebitelů a to když:

 • zboží je poškozené, nebo nefunkční
 • zboží došlo nekompletní, chybí větší množství, než je tolerance el. vah (3% malá balení, 5% velká průmyslová balení) 
 • je dodáno jiné zboží, než bylo objednáno (došlo k záměně zásilek atp.)
 • Při objednávce více zboží s různou dodací lhůtou, může být zboží rozděleno do více zásilek – tuto skutečnost nelze reklamovat.

9. Postup a místo uplatnění reklamace

 • Zboží k reklamaci je nutné doručit s formulářem „Reklamační protokol“, který je k dispozici na http://www.killich.cz  Tento formulář je možno předat osobně, zaslat poštou, nebo e-mailem na všechny adresy uvedené na internetu.
 • Místem pro uplatnění reklamace je Killich s.r.o. Americká 215, Liberec
 • Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované zboží zašleme zpět na naše náklady.
 • Neoprávněná reklamace nebude podle § 625 občanského zákoníku přijata.
 • Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nelze zaslat na dobírku.
 • Prodávající je povinen vyřídit reklamační řízení do 30-ti dnů od převzetí zboží od kupujícího. Pokud kupující uplatní reklamaci zboží osobně u prodávajícího, je povinen si zboží (i neoprávněná reklamace) též osobně převzít, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak; reklamace je ukončena v den, kdy je zboží (i neoprávněná reklamace) připraveno v místě uplatnění reklamace k vydání a předání kupujícímu. Pokud kupující zboží k reklamaci zašle, bude mu reklamované zboží také zasláno (i neoprávněná reklamace), pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak; reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží (i neoprávněná reklamace) předáno v dopravě na adresu kupujícího uvedenou v reklamaci.
 • Kupující je povinen s prodávajícím při vyřízení reklamace spolupracovat, zejména je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít.
 • O průběhu a výsledku reklamace je sepsán reklamační protokol, který je po ukončení řízení předán kupujícímu.

10. Závěr

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 6.1. 2011.

Nahoru

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti