Upravit stránku

1. Obecná ustanovení

  • Tento reklamační řád byl sestaven v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky.
  • Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době.
  • Reklamační řád je nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží mezi prodávajícím a kupujícím.

2. Základní pojmy

  • Reklamace - je uplatnění práva kupujícího na vady zboží, které je učiněno kupujícím vůči prodávajícímu osobně, písemně, nebo e-mailem na formuláři (ke stažení na www.killich.cz) a obsahuje identifikaci kupujícího, zboží, popis vady a jejích projevů.
  • Záruční list -je listina vystavená prodávajícím, která obsahuje zákonem stanovené minimální náležitosti a stanovuje konkrétní podmínky a rozsah záruky za zboží.
  • Kupující - je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.
  • Prodávající je Killich s.r.o., Americká 215, Liberec.
  • Zboží – je zakoupený materiál ze sortimentu firmy Killich s.r.o.
  • Internetový obchod - je internetový obchod na http://eshop.killich.cz.

3. Rozsah záruky

Záruka se vztahuje na:

  • vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím během záruční doby.
  • chybná dodávka zboží = jiný počet kusů, jiný druh, nebo jiný sortiment.

4. Neplatnost reklamace

  • Pokud nebyla vada reklamována v záruční době.
  • Při telefonickém objednání zboží.
  • V případě, že je reklamován jiný počet kusů, jiný druh, nebo jiný sortiment po uplynutí více než třiceti kalendářních dnů od převzetí zakázky.
  • Při svévolných změnách původních údajů provedených kupujícím v záručním, nebo dodacím listě.
  • Při neodborné instalaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích.
  • Při užívání, obsluze a zacházení se zbožím v rozporu s účelem jeho použití.
  • Porušením ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce zboží opatřil.
  • Poškozením zboží působením živlů.
  • Vrácení zboží není reklamace – storno poplatek je 25% z ceny + DPH vrácené zakázky.
  • Na výkresové díly se reklamace nevztahuje.

5. Záruční doba

  • Konkrétní délka záruční doby odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční doby dle občanského zákoníku, případně zvláštních právních předpisů.
  • Záruční doba začíná převzetím zboží kupujícím.
  • Do záruční doby se nepočítá doba od začátku reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít.
  • Dojde-li k výměně zboží za nové, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží

6. Nároky ze záruky

Kupujícímu v případě oprávněné reklamace náleží nároky ze záruky vyplývající z občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů.

Kupující má právo na:

  • bezplatné, řádné a včasné odstranění vady jde-li o vadu odstranitelnou, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží
  • výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží
  • přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci

7. Převzetí zboží

  • Převzetím zboží se rozumí podepsání dodacího listu, nebo doručenky přepravní společnosti, pošty.
  • Zákazník přebírá od přepravní služby či pošty jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky je povinen sepsat s dopravcem reklamační protokol. Pokud po rozbalení zásilky zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, upozorní neprodleně - do jednoho pracovního dne - písemně či telefonicky prodejce.

8. Důvody reklamace

Při reklamacích zboží se Killich s.r.o. řídí platnými právními předpisy na ochranu spotřebitelů a to když:

  • zboží je poškozené, nebo nefunkční
  • zboží došlo nekompletní, chybí větší množství, než je tolerance el. vah (3% malá balení, 5% velká průmyslová balení) 
  • je dodáno jiné zboží, než bylo objednáno (došlo k záměně zásilek atp.)
  • Při objednávce více zboží s různou dodací lhůtou, může být zboží rozděleno do více zásilek – tuto skutečnost nelze reklamovat.

9. Postup a místo uplatnění reklamace

  • Zboží k reklamaci je nutné doručit s formulářem „Reklamační protokol“, který je k dispozici na http://www.killich.cz  Tento formulář je možno předat osobně, zaslat poštou, nebo e-mailem na všechny adresy uvedené na internetu.
  • Místem pro uplatnění reklamace je Killich s.r.o. Americká 215, Liberec
  • Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované zboží zašleme zpět na naše náklady.
  • Neoprávněná reklamace nebude podle § 625 občanského zákoníku přijata.
  • Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nelze zaslat na dobírku.
  • Prodávající je povinen vyřídit reklamační řízení do 30-ti dnů od převzetí zboží od kupujícího. Pokud kupující uplatní reklamaci zboží osobně u prodávajícího, je povinen si zboží (i neoprávněná reklamace) též osobně převzít, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak; reklamace je ukončena v den, kdy je zboží (i neoprávněná reklamace) připraveno v místě uplatnění reklamace k vydání a předání kupujícímu. Pokud kupující zboží k reklamaci zašle, bude mu reklamované zboží také zasláno (i neoprávněná reklamace), pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak; reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží (i neoprávněná reklamace) předáno v dopravě na adresu kupujícího uvedenou v reklamaci.
  • Kupující je povinen s prodávajícím při vyřízení reklamace spolupracovat, zejména je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít.
  • O průběhu a výsledku reklamace je sepsán reklamační protokol, který je po ukončení řízení předán kupujícímu.

10. Závěr

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 6.1. 2011.

Nahoru